Tingimused

KLAASIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TK-KL 20181

TINGIMUSTE KASUTAMINE
1. “Klaasikindlustuse tingimusi” kasutatakse koos If P&C Insurance AS-i (edaspidi If) “Kindlustuse üldtingimustega’”. See tähendab, et edaspidi toodud õigused ja kohustused kehtivad täiendavalt “Kindlustuse üldtingimustele” õigustele ja kohustustele, teineteist välistamata.

KINDLUSTUSOBJEKT
2. Kindlustusobjektiks on poliisil märgitud sõidu-, paki-, veoauto või veduki kõik salongiklaasid, sh katuseluuk (edaspidi klaas või klaasid).
3. Kindlustatud ei ole kile, millele on kantud sõnum või kujutis, näiteks logo või reklaam.
4. Kindlustatud ei ole klaaskatused.
5. Kindlustatud ei ole kaamerad, navigatsiooniseadmed ja tarvikud, mis on kinnitatud klaasi külge.
6. Kindlustuskaitse kehtib kindlustusperioodil toiminud kindlustusjuhtumite korral.

KINDLUSTUSE KEHTIVUSPIIRKOND
7. Kindlustus kehtib Euroopas, välja arvatud Ukraina, Valgevene, Venemaa.

KINDLUSTUSJUHTUMID
8. Kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti kahjustumine või hävimine äkilise ja ettenägematu sündmuse tagajärjel, välja arvatud kindlustuslepingu tingimustega välistatud juhud.

VÄLISTUSED
Tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga
9. If ei hüvita kahju, kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele.
10. If ei hüvita, kui kahju ei tekkinud äkiliselt ja ettenägematult, näiteks kulumise tõttu.

„Kindlustuse üldtingimuste“ välistused
11. If ei hüvita, kui kahju hüvitamine on välistatud Ifi „Kindlustuse üldtingimustega“.

Kindlustusvõtjaga seotud isikud
12. If ei hüvita kahju, kui kindlustusobjekti tahtlik kahjustamine, vargus, röövimine või nende tegude katse pandi toime järgmise isiku poolt:
12.1. kindlustusvõtja või kindlustatu;
12.2. kindlustusobjekti seaduslik valdaja, tema esindaja, töötaja või tema eestkostel olev inimene;
12.3. kindlustusvõtja, kindlustatu või kindlustusobjekti seadusliku valdaja vanem, laps, lapselaps, abikaasa,
elukaaslane, minia, väimees;
12.4. isik, kes elab koos kindlustusvõtja, kindlustatu või kindlustusobjekti seadusliku valdajaga ühises
majapidamises.

Joobeseisund
13. Joobeseisundi määramisel lähtub If kindlustusjuhtumi toimumise asukohariigi seadustega lubatud piirmääradest.
14. If ei hüvita kahju, kui kindlustatud sõiduki juht oli liiklusõnnetuse toimumise ajal joobeseisundis.

Võistlused ja võidusõidud
15. If ei hüvita kahju, mis tekkis sõiduki kasutamisel võistlusel või võidusõidul, samuti harjutamisel võistluseks või võidusõiduks, sõltumata sellest, kas see oli õiguspäraselt korraldatud.

Hooldus, kulumine, garantii
16. If ei hüvita kahju, mille eest vastutab tootja, müüja või remontija, näiteks tootjagarantii alusel hüvitatav kahju.

Tavapärane kulumine, amortisatsioon, roostetamine
17. If ei hüvita kahju, mis on tingitud kindlustusobjekti tavapärasest kulumisest, amortisatsioonist või roostetamisest.

OHUTUSNÕUDED
18. Sõidukit tohib juhtida ainult vastavat juhtimisõigust omades.
19. Sõiduk peab kasutamisel olema õigusaktidega nõutud tehnilises seisundis, näiteks aastaajale vastavad rehvid, rehvide kulumisaste, korras pidurid, tuled.

IFI TEAVITAMINE
20. Lisaks „Kindlustuse üldtingimustes“ öeldule peab kindlustusvõtja Ifi teavitama, kui:
20.1. registreerimismärk vahetatakse;
20.2. sõiduki kasutusviis muutub, kui seda hakatakse kasutama taksona või õppesõidukina või üüri- või rendisõidukina, mida antakse kasutada kuni 6 kuuks.

TEGUTSEMINE KAHJUJUHTUMI KORRAL
21. Kindlustusjuhtumi korral tuleb esimesel võimalusel teatada kahjust www.klaasikindlustus.ee või pöörduda Glassdrive Eesti esindusse.
22. Kui kindlustusjuhtum toimub väljaspool Eestit, tuleb esimesel võimalusel helistada Glassdrive Eesti esindusse või saata Glassdrive Eesti esindusele e-kiri ning toimida vastavalt Glassdrive’lt saadud juhistele.

KINDLUSTUSSUMMA JA KINDLUSTUSVÄÄRTUS
23. Kindlustusväärtus ja kindlustussumma on kindlustusobjekti asendamise maksumus uue samaväärse klaasiga.

OMAVASTUTUS
24. Salongiklaaside (sh esiklaas) omavastutus klaasi parandamise korral on 0 eurot ja vahetamise korral 30 eurot kindlustusjuhtumi kohta.
25. Põhiomavastutus on 0 eurot.

HÜVITISE ARVUTAMINE
26. Klaas parandatakse tingimusel, et kahjustuse läbimõõt on väiksem kui 2 cm, see ei asu juhi poolel ja parandamisel klaasi soojendust ei rikuta. Muudel juhtudel klaas vahetatakse.
27. Kui kindlustusjuhtum toimub kindlustuse kehtivuspiirkonnas väljaspool Eestit, hüvitab If klaasi vahetamise mõistliku ja põhjendatud kulu kohapeal, kui klaas on sedavõrd kahjustunud, et asukohariigi õiguse kohaselt ei ole sellega liikluses osalemine lubatud. Muudel juhtudel toimub klaasi vahetamine või parandamine Glassdrive Eesti esinduses vastavalt punktile 26.
28. Hüvitis on kindlustuslepingu alusel arvutatud kahjusumma ja omavastutuse vahe.
29. Käibemaksu ei arvestata kahjusumma hulka ulatuses, milles hüvitise saamiseks õigustatud isikul on õigus see tagasi saada või tasaarvestada, välja arvatud juhul, kui poliisile on märgitud teisiti.

Teenuse pakkuja on If P&C Insurance AS (www.if.ee). Tutvu Klaasikindlustuse tingimustega ja küsi lisainfot info@glassdrive.ee.